I uke 31-33 viste imidlertid ukesprøvene en økning av tre PFAS-er utover kravet i tillatelsen, for deretter å avta til normale nivåer i fra uke 34 og utover. Årsaken skyldes sannsynligvis mangelfull drenering i et rørsystem. Miljødirektoratet er informert om økningen og at den årlige grensen (800 gram per år) i tillatelsen overstiges; PFAS nivået er på ca. 840 gram gjennom ukene 30-37 og totalt for året på 890 gram. 

Da AF Offshore Decom første gang informerte Miljødirektoratet om funn av PFAS i 2017, ble Aquateam COWI engasjert for å utrede en ytterligere oppgradering av industrianlegget for enda bedre å ivareta rensning av disse stoffene. Planer for utredning og utvikling av nye rensetrinn ble presentert for Miljødirektoratet i midten av november 2018. Her ble også skisse til reell fremdrift for etablering av rensetrinn for denne typen stoffer diskutert.  Fordi det ikke er etablert en industristandard ble Aquateam COWI engasjert for å vurdere og teste ut ulike alternativer. Deres anbefalte løsning og kravspesifikasjon til oppgradering ble overlevert AF 17. september i år. Den anbefalte løsningen er planlagt ferdigstilt i løpet av 2020. Oppgraderingen vil sørge for at AF Offshore Decom fortsatt vil være Europas mest miljøvennlige anlegg i sitt slag.

*PFAS har vært bestanddeler i skum fra brannslukkemidler.

Miljødirektoratets vurdering (11. oktober 2019)

«Miljødirektoratet ser alvorlig på at utslippsgrensene for PFAS er overskredet, men vi har forståelse for at det er krevende å få på plass nytt rensetrinn for PFAS. Dette er en relativt ny problemstilling for demoleringsanlegg, og vi ser at AF Offshore Decom er godt i gang med arbeidet med renseløsning for PFAS. Vi vil be dere informere Miljødirektoratet hvis dere igjen overskrider konsentrasjonsgrensen for PFAS, og avviket må rapporteres i egenkontrollrapporten for 2019.»

Oppdatering 11/12-2109

Selskapet som gjennomfører analysetjenestene for AF Offshore Decom har orientert oss om at de hadde overrapportert verdien av PFAS i perioden januar til september. Vi fikk derfor nye tall fra deres laboratorier i slutten av forrige uke. Disse viser at vi for året, basert på konservative vurderinger, kan estimere at vi vil ha et nivå på PFAS-stoffer på 1 kg. Dette inkluderer uke 43, der grenseverdien ble oversteget, til et nivå på 7,5 ug/l. Maksverdier for ukesveide prøver for året er etter analyselaboratoriets justering på 35,6 ug/l (uke 33).

Sink

Det er registrert sinkverdier med høyere verdier enn begrensningen på 0,25 mg/l i uke 23/25 og uke 43/44. I disse periodene hadde vi konsentrasjoner på 0,38-1,14 mg/l. Derimot forventes det at langtidsgrensen for året på 60 kg ikke vil overskrides for 2019. Dette fordi vi per uke 46 hadde passert like over 50 % av tillatt mengde (31,4 kg). Vi undersøker mulige årsaker til økte sinkverdier. Praktiske tiltak for å redusere denne type kortvarige topper i sinkverdier vil deretter vurderes.

Funnene for 2019 vil rapporteres som del av årsrapporten for AF Offshore Decom innen 1. mars neste år.