Miljørapporten for 2017 viste at ingen av parameterne oversteg de spesifikke grensene gitt som krav i tillatelsen fra Miljødirektoratet. Dette gjelder metallene arsen, bly, kadmium, krom, kvikksølv og sink, olje, samt suspendert stoff og surhetsgrad. Ingen av de prioriterte stoffene er funnet i konsentrasjoner eller total mengder som er å anse som å kunne ha miljømessig betydning. Unntaket er fortsatt fluorholdige stoff (PFAS) som sannsynligvis kommer fra brannskumrester fra installasjoner under gjenvinning. Miljødirektoratet har varslet at de i 2018 vil komme med endring av utslippstillatelsen der PFAS blir regulert.

I tillegg til de prioriterte stoffene i Miljødirektoratets utslippstillatelse, gjennomføres overvåkning av omlag 150 organiske og uorganiske stoffer som ikke inngår i tillatelsen. Ved relevante funn eller økning av disse stoffene skal Miljødirektoratet informeres og tiltak iverksettes. Utslippsvannet har vært kontinuerlig overvåket med prøvetaking siden oppstarten av renseanlegget i 2009. Den samlede kjemiske tilstanden tilført vannforekomstene av denne miljøundersøkelsen er God.

Miljøundersøkelsen fulgte opp utbedringer etter at det i 2016 ble funnet innsig av overvann på grunnvannsbrønner på anlegget. Kjemiske analyser av vann fra overvåkingsbrønnene er utført før og etter forbedringer for å hindre lekkasje fra bakkeplan. Resultatene indikerer at utbedringene har vært vellykket. Dette viser at membrandekket er tett, og overvann ikke vil lekke til grunn, men ledes til renseanlegget.

Miljørapport 2017

Miljøovervåking AF Miljøbase Vats

AF Offshore Decoms anlegg AF Miljøbase Vats har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og Statens strålevern. Det er et krav i tillatelsen fra Miljødirektoratet at det gjennomføres miljøovervåking fra en akkreditert leverandør. På oppdrag fra AF Miljøbase Vats gjennomfører Fishguard AS avd. Miljø Bergen miljøovervåking av basen og områdene rundt. I tillegg er det samlet inn biota (sjøsnegler og blåskjell) fra fire stasjoner rundt industriområdet for enkeltanalyser.

* PFAS-er: Per- og polyfluorerte alkylstoffer er del av en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. Tidligere var PFOS-holdig brannskum den største kilden til utslipp av PFOS i Norge.