AF Miljøbase Vats ligger i Vindafjord kommune i Rogaland, hvor det er ligger lange tradisjoner for petroleumsrelatert industri. Det var her betongunderstellene til plattformene Statfjord, Gullfaks og Troll ble bygget på 1980- og 1990-tallet. 

 

Nå har tiden innhentet mange av oljeplattformene. Installasjoner som ikke lenger er i bruk, skal fjernes og gjenvinnes. Gjennom OSPAR-konvensjonen har Norge forpliktet seg til å rydde opp på en forsvarlig måte. I løpet av de neste årene skal 550 offshoreinstallasjoner fjernes og resirkuleres fra Nordsjøen.

Høy gjenvinningsgrad
AF Offshore Decom overtok tomta på Raunes i Vats i 2004, og året etter kunne mottaksanlegget åpnes. Under seremonien sa daværende olje- og energiminister Thorhild Widvey (H) at hun gledet seg til å følge med utviklingen i Vats.

–       Deponering av utrangerte installasjoner er en viktig del av verdikjeden, selv om det oftest er mest fokus på å bygge nytt. Fjerning og opphugging er krevende oppgaver. Samtidig skal det løses kostnadseffektivt. I sum blir det stilt svært store faglige krav, sa statsråden den gang.

AF har bygget en 182 meter lang dypvannskai for at anlegget skal kunne ta imot de største plattformene. Den er dimensjonert til å tåle en vekt på 10 tonn pr kvadratmeter. Anlegget, som er på 68 dekar er bygget slik at alt regnvann og annen avrenning som treffer membrandekketdekket, samles opp og går inn i renseanlegget. Anlegget sto endelig ferdig i 2009 og til sammen er over 600 millioner kroner investert for å skape et konkurransedyktig og miljøsikkert anlegg.

En plattform består av nær 90 prosent metaller. Hovedsakelig stål, men også andre metaller som kobber og aluminium, og komponenter som for eksempel generatorer som selges til ombruk.  

Opptil 98 prosent av strukturen blir gjenbrukt, og stålet får nytt liv som blant annet armeringsjern i nye bygg. Ikke-gjenvinnbare materialer og farlig avfall blir separert, håndtert og transportert på en sikker måte helt fram til godkjente mottak for slikt avfall.

Flere store kontrakter
Siden AF Miljøbase Vats ble åpnet, har mange oljeinstallasjoner blitt plukket fra hverandre og sortert her. Blant annet har tretten plattformer fra Ekofisk-feltet inkludert kompressorplattformer blitt fjernet og gjenvunnet siden oppstarten. 

De siste årene har den flytende produksjonsenheten Janice A FPU og gigantplattformen Murchison blitt gjenvunnet på anlegget i Vats. Gjennom høsten 2018 har AF Offshore Decom vunnet flere store kontrakter, og er sikret høy aktivitet i anlegget fra våren 2020 og flere år framover. 

Følger strenge miljøkrav
Myndighetene har satt strenge miljøkrav til industrivirksomhet, spesielt for resirkulering av utrangerte offshoreinstallasjoner.

Miljødirektoratet er tilsynsmyndighet for virksomheter som driver med fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner i Norge. Direktoratet stiller strenge krav til denne type virksomhet og følger i tillegg Miljøbasen tett både gjennom miljøovervåking og ved kontroller. Driften blir jevnlig kontrollert for å sikre at standarder vi har forpliktet oss til opprettholdes.   

På oppdrag fra AF Miljøbase Vats har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og senere Fishguard gjennomført miljøovervåking av basen og områdene rundt siden 2009.  Dette programmet har etablert en ny standard i bransjen. Undersøkelsene omfatter måling av over 150 stoffer, og er langt mer omfattende enn Miljødirektoratets krav til miljøovervåkning.  

Overvåkingen omfatter fjorden i nærområdet inkludert fisk og skalldyr, ferskvann i elver og bekker i nærområdet og renset utslippsvann fra basen. Overvåkning omfatter også områder på land der prøver tas av jord og mose. Fra 2013 er støvmålinger inkludert. 

NIVAs og Fishguards prøver viser at miljøet på og utenfor Miljøbasen er uendret de siste årene.

AF er ledende i Europa innen fjerning og gjenvinning av oljeplattformer. Vi har kompetanse til å utføre de mest kompliserte fjerningsoppdragene, og AF er stolte av å få bidra til å avvikle plattformer som har vært verdifulle for Norge gjennom mange år, på en trygg og forsvarlig måte for miljø og mennesker.