Hopp til hovedinnhold

Generalforsamling

  Generalforsamlingen er selskapets høyeste beslutningsorgan og holdes normalt i mai. Styret, AFs ledelse og revisor er til stede på generalforsamlingene.

  Styret innkaller generalforsamlingen med minst 3 ukers varsel til alle aksjonærer under den adressen som er registrert i Verdipapirsentralens aksjeeierregister. Innkalling med vedlegg er tilgjengelig på AF Gruppens hjemmesider, generalforsamling 2024.

  Aksjonærene må melde sin tilstedeværelse til selskapet seneste to dager før generalforsamlingen for å ha møterett. 

  Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling. En slik innkallelse finner sted når revisor, eller aksjeeiere som representerer minst en tjuedel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter kravet er fremsatt.

  Generalforsamlingen behandler følgende saker:

  • Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
  • Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse og om utdeling av utbytte.
  • Valg av medlemmer og varamenn til styret, valg av styrets leder og fastsettelse av deres godtgjørelse.
  • Fastsettelse av revisors godtgjørelse.
  • Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.