Hopp til hovedinnhold

Vedtekter for AF Gruppen ASA

§1        Firma

Selskapets navn er AF Gruppen ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

 

§2        Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet skal være entreprenør- og industrivirksomhet og alt som står i forbindelse med dette. Dette omfatter også deltakelse i andre foretak.

 

§3        Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

 

§4       Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 5 385 100 fordelt på 107 702 000 aksjer á NOK 0,05 fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

 

§5        Styret

Selskapets styre skal ha 4-10 medlemmer, samt inntil to varamedlemmer, som velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

 

§6       Generalforsamling

Styret innkaller generalforsamlinger ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkalling sendes senest 21 dager før generalforsamlingen skal avholdes med mindre lovgivningen åpner for kortere innkallingsfrist.

Aksjonærene må melde seg til selskapet senest 2 dager før generalforsamling avholdes for å ha møterett.       

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen skal enten sendes som vedlegg til innkallingen eller gjøres tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider samtidig som innkallingen sendes. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumentene pr. post. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumenter til aksjonærene.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder.

Generalforsamlingen behandler:

  1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
  2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse og utdeling av utbytte
  3. Valg av medlemmer og varamenn til styret, valg av styrets leder og fastsettelse av deres godtgjørelse
  4. Fastsettelse av revisors godtgjørelse
  5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

 

§7        Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité på minst tre medlemmer som velges for ett år av gangen av selskapets generalforsamling. Valgkomitéen skal overfor generalforsamlingen innstille på valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer når disse er på valg, eller når det må foretas suppleringsvalg. Valgkomitéen skal forslå honorar til styrets medlemmer overfor generalforsamlingen. Forslag til styrehonorar skal fremmes forskuddsvis for ett år av gangen, regnet fra generalforsamlingen. Valgkomitéen kan for øvrig uttale seg om og eventuelt fremme forslag overfor generalforsamlingen i saker som angår styrets størrelse, sammensetning og arbeidsform.