Tillatelsen omfatter grenseverdier for tungmetallene arsen, bly, kadmium, krom, kvikksølv og sink, samt olje, sum av 15 spesifiserte perfluorerte forbindelser (PFAS), suspendert stoff og surhetsgrad. 

Det ble registrert nivåer utover grenseverdiene for suspendert stoff (faste partikler i avløpsvannet) i enkeltuker. Årlig grenseverdier gitt i tillatelsen for suspendert stoff er overholdt.

Oppfølging PFAS
Fluorholdige stoffer (PFAS-er) har vært bestanddeler i skum fra brannslukkemidler på konstruksjonene som tas inn til miljøbasen. Langtidsgrensen gitt i tillatelsen er overskredet for 2021.

Første gang det ble registrert forhøyede ukesnivåer av PFAS var i ukene 30, 33 og 34. Det ble umiddelbart igangsatt undersøkelser for å finne mulig kilde og årsak. Tiltak er allerede iverksatt. STIM gjennomførte en uavhengig vurdering av effekt og eventuelle behov for videre overvåking. STIMs konklusjon er at utslippet ikke har hatt akutte miljøeffekter i fjorden. Deres anbefaling er å gjennomføre spesifikke måling av PFAS-konsentrasjon i bunndyr nær utslippspunktet og konsentrasjon i vannsøylen. Dette vil bli fulgt opp og rapportert i årsrapport for 2022. AF informerte rutinemessig Miljødirektoratet om funnene.


Oppfølging sink
I 2020 utførte STIM en vurdering av sinkutslipp fra basen. Bakgrunnen for vurderingen var at det ble observert nivåer over kortidsgrensen for sink i flere av ukesmålingene. STIMs konklusjon var at selv om den akutte påvirkningen av sink var svært lokal, ble det anbefalt å følge opp med analyser av sedimentprøver og børstemark i årets undersøkelse. Konsentrasjon overskred ikke miljøkvalitetsstandarden (EQS) for sediment ved noen av de ti ulike stasjonene ved miljøbasen. STIM anbefaler derfor ikke videre oppfølging.


Resultat støvmåling
Det er satt strenge restriksjoner på støvflukt fra anlegget. Utslippstillatelsen fra myndighetene er satt på maksimalt 3 gram støv/m2 per måned. Målinger gjort av Hardanger Miljøsenter, viser at nivåer målt på målestasjonene er betydelig under kravet.

-

Fakta om Miljøovervåking AF Miljøbase Vats 
AF Offshore Decoms anlegg AF Miljøbase Vats har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). For å kunne følge miljøutvikling i området over tid, gjennomføres overvåking etter vannforskriftens bestemmelser for tilstanden i biota (strandsnegl og blåskjell) (hvert 3. år) og sediment (hvert 6. år).

Det er et krav i tillatelsen fra Miljødirektoratet at det gjennomføres miljøovervåking fra en akkreditert leverandør. På oppdrag fra AF Miljøbase Vats gjennomfører STIM AS avd. Miljø Bergen miljøovervåking av basen og områdene rundt.   
Kravene fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet følges opp gjennom rapportene fra Zpire Ltd. Disse er ikke assosiert med STIM, men er en del av miljøundersøkelsene utført på vegne av AF Offshore Decom i 2021.