Tillatelsen omfatter metallene arsen, bly, kadmium, krom, kvikksølv og sink, olje, sum av 15 spesifiserte perfluorerte forbindelser (PFAS), samt suspendert stoff og surhetsgrad.

Miljøovervåkingen omfatter i tillegg om lag 120 organiske og uorganiske stoffer som ikke inngår i tillatelsen opp mot nasjonale EQS standardverdier gitt for kystvann, og tidligere rapporterte konsentrasjoner. Ettersom utslippsvannet raskt vil fortynnes, er sammenligningen inkludert kun for å illustrere nivåene i utslippsvann i forhold til verdier i upåvirket kystvann. Ved relevante funn, eller foruroligende økning av disse stoffene informeres Miljødirektoratet og tiltak iverksettes. Overvåkingen viser at for stoffet Bisfenol A* er nivåer over standard for kystvann i Q3, mens snittverdiene for året ligger under.  men under snittverdiene for året. For TCEP** lå nivåene over nivåene i Q3 og Q4, mens årsgjennomsnittet lå under standarden. I tillegg ble det prioriterte metallet nikkel funnet med verdier som overstiger standarden i enkelte uker. Det er allerede igangsatt en oppgradering av eksisterende renseanlegg. Videre oppfølging vil skje i forbindelse med miljøovervåkingsprogrammet for 2021.

For å kunne følge miljøutvikling i området over tid, gjennomføres det analyser av albusnegl og blåskjell på stasjoner nære basen i Vatsfjorden opp mot bakgrunnskonsentrasjonene oppgitt i PROREF (Norwegian provisional high reference contaminant concentrations) og EQS for biota. Disse blir sammenstilt med prøver fra stasjoner som ligger lengre fra basen, i Yrkesfjorden. Rapporten viser at de nærmeste stasjonene har lavere konsentrasjoner enn dem som ligger i Yrkesfjorden.

*Bisfenol A brukes i produksjon av plast, maling og lakk og har vært på myndighetenes prioritetsliste siden 2007.

**TCEP Organofosfater brukes som mykgjørere og flammehemmere, blant annet i maling, og som tilsetning i smøremidler og hydrauliske oljer. Organofosfatet Tri(2-kloretyl) fosfat (TCEP) ble ført på den nasjonale prioritetslisten i 2012.

Miljøovervåking AF Miljøbase Vats 

AF Offshore Decoms anlegg AF Miljøbase Vats har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Det er et krav i tillatelsen fra Miljødirektoratet at det gjennomføres miljøovervåking fra en akkreditert leverandør. På oppdrag fra AF Miljøbase Vats gjennomfører STIM AS avd. Miljø Bergen miljøovervåking av basen og områdene rundt. I tillegg er det samlet inn biota (strandsnegl og blåskjell) fra fire stasjoner rundt industriområdet for enkeltanalyser.  

Kravene fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet følges opp gjennom rapportene fra Zpire Ltd . Disse er ikke assosiert med STIM, men er en del av miljøundersøkelsene utført på vegne av AF Offshore Decom i 2020.

 

Se link til hele miljørapporten på Miljødirektoratets sider.