I AF lever vi av og for prosjektene våre. Vi skal levere prosjekter som er lønnsomme og
som skaper verdi for samfunnet, kundene og medarbeiderne våre. Det har vært
mange sterke prestasjoner i 2022. For virksomhetsområdene har lønnsomheten vært svært god i Anlegg, Offshore og Energi og Miljø. I vår forretningsmodell er aktiv
risikostyring og verdibasert kultur en del av grunnfjellet for prestasjon. Det er folkene i AF som skaper verdiene, og da må de gis ansvar og ta del i felles verdiskaping. I 2022 har inflasjon og leveranseutfordringer som følge av krigen i Ukraina gjort det ekstra utfordrende å drive prosjektvirksomhet. Erfaringen er at de beste teamene våre manøvrerer prosjektene godt også når det stormer, men at spriket i prestasjoner har vært for stort. Samlet sett er vi ikke fornøyd med lønnsomheten for året.

En grunnleggende forutsetning for lønnsom vekst er sikkerhet. Alle skal komme trygt
hjem fra jobb hver eneste dag, og det ligger et systematisk sikkerhetsarbeid til grunn for alt vi gjør. Likevel ser vi at det kan glippe i etterlevelsen, og at konsekvensene av feil er alvorlige. Ved ett tilfelle i 2022 ble utfallet dessverre fatalt. Hendelsen berører og preger oss, og er en sterk påminnelse om energiene vi omgir oss med.

I strategien mot 2024 står både sikkerhet og lønnsom vekst sentralt. For å nå målene og styrke vår konkurransekraft skal vi jobbe med fire initiativer. Vi skal vi tiltrekke, utvikle og beholde markedets beste ledelses- og fagkompetanse og bygge organisasjoner som både trives sammen og presterer. Innen klima og
miljø skal vi både redusere fotavtrykket og bruke vår kunnskap til å skape nye samfunnsnyttige tjenester. For kunder og leverandører skal AF være en foretrukken samarbeidspartner, og vi skal kjennetegnes av sterk entreprenørånd og vilje til innovasjon.

De fire strategiske initiativene er nært knyttet sammen. I AF jobber vi tett
med byggherrer, leverandører og underentreprenører for å sikre framdrift og gode
løsninger i prosjektene. Både nysgjerrighet, kompetanse og gjennomføringskraft kreves for å løse utfordringer innen klima og miljø. At vi ble tildelt Byggenæringens klimapris og Klimasnuprisen for 2022, er tydelige bevis på at organisasjonen har operasjonalisert  initiativene.

I 2022 har AF inngått kontrakter for flere store, komplekse prosjekter med solid samfunnsnytte. Vi bygger nytt og rehabiliterer for å ta vare på det som allerede er bygget. For å gjennomføre oppdragene må vi utfordre etablerte sannheter ved å søke nye, innovative løsninger og forbedre arbeidsmetodene våre. Vi skal fortsatt søke risiko vi kan påvirke, både for å oppnå lønnsomhet og for å utvikle oss videre og ta steg inn i nye markeder. Med de beste folka på laget er vi godt rustet til å følge vår visjon om å rydde fra fortiden og bygge for  fremtiden.