Miljørapporten for 2018 viser at ingen av parameterne oversteg de spesifikke grensene gitt som krav i tillatelsen fra Miljødirektoratet. Dette gjelder metallene arsen, bly, kadmium, krom, kvikksølv og sink, olje, sum av 15 spesifiserte perfluorerte forbindelser (PFAS), samt suspendert stoff og surhetsgrad. Ingen av de prioriterte stoffene er funnet i konsentrasjoner eller totale mengder som anses av det uavhengige miljørådgivningsselskapet Fishguard å kunne ha miljømessig betydning.

I tillegg til de prioriterte stoffene i Miljødirektoratets utslippstillatelse gjennomføres overvåkning av omlag 150 organiske og uorganiske stoffer. Ved relevante funn eller foruroligende økning av disse stoffene skal Miljødirektoratet informeres og tiltak iverksettes. Utslippsvannet har vært kontinuerlig overvåket med prøvetaking siden oppstarten av renseanlegget i 2009. Den samlede kjemiske tilstanden tilført vannforekomstene av denne miljøundersøkelsen er klassifisert som «God».

Det er satt strenge restriksjoner på støvflukt fra anlegget. Utslippstillatelsen fra myndighetene er satt på maksimalt 3 gram støv/m2 per måned. Målinger gjort av Hardanger Miljøsenter, viser at nivåer målt på målestasjonene er betydelig under kravene.
- Miljøovervåkingsrapporten viser at vi holder oss godt innenfor de kravene som er satt til vår virksomhet. Vårt anlegg i Vats er spesialtilpasset for å kunne kildesortere og fjerne plattformer på en sikker og miljøvennlig måte. I forbindelse med fornyelse av tillatelsen fra Miljødirektoratet er det gjennomført betydelige flere undersøkelser som danner grunnlag for konklusjonen i rapporten. Stor takk til alle som jobber hver dag for at vi fortsatt ligger i front på miljøvennlig fjerning av utrangerte plattformer, sier Bengt Hildisch, direktør AF Offshore Decom.

Miljøovervåking AF Miljøbase Vats
AF Offshore Decoms anlegg AF Miljøbase Vats har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Det er et krav i tillatelsen fra Miljødirektoratet at det gjennomføres miljøovervåking fra en akkreditert leverandør. På oppdrag fra AF Miljøbase Vats gjennomfører Fishguard AS avd. Miljø Bergen miljøovervåking av basen og områdene rundt. I tillegg er det samlet inn biota (sjøsnegler og blåskjell) fra fire stasjoner rundt industriområdet for enkeltanalyser.
Kravene fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet følges opp gjennom rapportene fra Zpire Ltd og Hardanger Miljøsenter AS. Disse er ikke assosiert med Fishguard, men er en del av miljøundersøkelsene utført på vegne av AF Offshore Decom i 2018.

Se rapporten her.