I Soknedal bygger AF Anlegg 6.5 kilometer ny E6 for Statens Vegvesen, et prosjekt som skal stå ferdig i 2021. Tidligere i mai kunne funksjonærer, fagarbeidere, byggherrerepresentanter og underentreprenører starte dagen med kaffe, boller og gode diskusjoner om bedriftskultur og tiltak for at AF skal nå målet om dobling av kvinneandelen og like utviklingsmuligheter for kvinner og menn.

Prosjektleder Lars Wadahl har allerede et team med 22,5% kvinneandel blant funksjonærene i Soknedal og flere kvinnelige fagarbeidere gjennom underentreprenør. Prosjektet ønsker seg flere kvinnelige kollegaer, og mener det er bra for miljøet. Konserndirektør Amund Tøftum innledet med å fortelle at #Debestefolka handler om at de beste folka skal være og trives i AF.

- Skal vi øke veksttakten og beholde lønnsomhet og konkurransekraft, så må vi rekruttere, utvikle og beholde talenter fra hele befolkningen, sa Tøftum.

Ubevisst diskriminering handler om holdninger og adferd, at vi må være bevisste på vår kultur, så trivselen og attraktivitet er like høy hos kvinner og menn.

Flere fagarbeidere påpekte at så lenge kompetansen er til stede, vil alle bli tatt godt imot både som fagarbeidere og ledere i form av f.eks. baser og arbeidsledere.  Både kvinner og menn var opptatt av at det ikke skal være kvotering, men kompetansen som teller. Et annet diskusjonstema var tilrettelegging for familie og barn. Mange ansatte med familier møter utfordringer i hverdagen, og flere tok til orde for at det er viktig å være bevisste de valg man gjør, og ikke minst hvordan vi kommuniserer med hverandre. I tillegg til konserndirektørene var også HR-sjef Sif Løvdal i AF Byggfornyelse og avdelingsdirektør Bjørn Lyngvær i AF Anlegg til stede som representanter fra Det beste folka-prosjektet.  
 

Fakta om E6 Soknedal-prosjektet:

Totalt 6,5 km vei

3,6 km med tunnel

2,9 km ny vei i dagen

1 to-plankryss

2 E6 bruer

1,7 km lokalvei med 2 bruer

Kollektivterminal med p-plasser

Byggherre: Statens vegvesen Region midt

Konsulent Byggherre: Sweco Norge AS

Byggestart: Høst  2017 og ferdigstilles 2021

 

Hva skjer akkurat nå: 
Avslutning av konstruksjoner, forberedelser til asfaltering, grunnarbeid i tunnel, forberedelser for vann/frost og sikring av tunnel og arbeider i dagsonene