AF Gruppens omsetning var MNOK 5 069 (4 536) i 3. kvartal og MNOK 16 146 (13 111) i årets ni første måneder. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 12 prosent og 23 prosent sammenlignet med tilsvarende perioder i fjor. Resultat før skatt ble MNOK 339 (313) i 3. kvartal og MNOK 929 (764) i årets ni første måneder. Dette ga en resultatmargin på 6,7 prosent (6,9 prosent) i 3. kvartal og 5,8 prosent (5,8 prosent) i årets ni første måneder. Samlet ordrereserve var MNOK 23 000 (18 920) ved utgangen av kvartalet.

AF Gruppen har en meget solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 182 (100) i 3. kvartal 2019. AF Gruppen hadde per 30. september 2019 netto rentebærende gjeld på MNOK 598. Per 30. september 2018 hadde AF netto rentebærende fordringer på MNOK 680. Endringen skyldes hovedsakelig implementering av ny regnskapsstandard (IFRS 16) fra 1. januar 2019. Balanseførte leieforpliktelser som i år innregnes som følge av standardendringen var MNOK 881 per 30. september 2019 og disse inngår i netto rentebærende gjeld. Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 2,32 (2,24).

 

Etter kvartalets slutt offentliggjorde selskapet at AF Gruppen har gjennomført kjøpet av Betonmast AS gjennom Betonmast Holding AS, et selskap som per i dag eies 67,4 prosent av AF Gruppen og 32,6 prosent av ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast.

- AF skal være i kontinuerlig utvikling og utfordre etablerte sannheter. Gjennom tiår har vi vært i konstant bevegelse og vi har nylig ønsket 1 000 nye medarbeidere velkommen til AF-familien. Kjøpet av Betonmast vil stå som en betydelig milepæl i AF Gruppens historie og er starten på noe vi tror vil bli et fantastisk partnerskap. Samlet har vi svært sterk kompetanse. Vår ambisjon er å videreutvikle denne kompetansen og skape varige verdier for våre interessenter, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

 

AF har en kompromissløs holdning til sikkerhet og stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken. H-verdien for 3. kvartal var 0,2 (0,3). For årets ni første måneder var H-verdien 0,9 (0,8).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Målsettingen er å ha et totalt sykefravær på under 3,0 prosent. Sykefraværet for 3. kvartal var 3,5 prosent (3,1 prosent).

- Sterk vekst skal ikke gå på bekostning av sikker og lønnsom drift. Det er gledelig at skadefrekvensen i kvartalet er lav, og vårt mål om null arbeidsrelatert fravær står fast. God og effektiv risikostyring er en nøkkelfunksjon for å sikre lønnsom drift. En viktig kjøreregel for oss er å avgrense eksponeringen mot risiko som ikke kan påvirkes. Risikostyring handler ikke bare om å beskytte seg mot trusler, men også om å være offensive og gripe muligheter.

Utviklingen i tredje kvartal viser at sikker drift og risikostyring, kombinert med entreprenørånd og gjennomføringskraft, skaper lønnsom vekst, sier Grongstad.

 

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

  • AF Anlegg fortsetter med et høyt aktivitetsnivå i kvartalet og enheten leverer solide resultater. På prosjektet E39 Kristiansand vest-Mandal øst er bemanningen i dag på rundt 600 personer totalt. Det er et stort og utfordrende prosjekt, og fremdriften er i henhold til plan.
  • Virksomhetsområdet Bygg leverer en vekst på 19 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, hvorav 7 prosent er strukturell vekst som følge av oppkjøpet av HTB. De fleste forretningsenhetene har omsetningsvekst og leverer gode resultater for kvartalet, herunder byggevirksomhetene AF Bygg Oslo, AF Nybygg og Strøm Gundersen, samt entreprenørvirksomheten i Bergen og enhetene som driver med rehabilitering i Oslo.
  • Innen Eiendom har salget vært godt med 61 (65) solgte leiligheter i 3. kvartal, hvorav AFs andel er 22 (25). Hittil i år er det solgt 303 (237) leiligheter, hvorav AFs andel er 114 (84). Salgsgraden i prosjekter som er igangsatt er 81 prosent.
  • Energi og Miljø har en omsetningsvekst på 27 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det er god aktivitet på flere energisparekontrakter (EPC) som gir økt omsetning og gode resultater. AF Decom leverer solide resultater i alle avdelinger. Prosjektene knyttet til nytt sykehus i Drammen og Radiumhospitalet bidrar til høy aktivitet på Østlandet.
  • Virksomhetsområdet Sverige har en omsetningsvekst på 74 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Veksten skyldes oppkjøpet av HMB samt omsetningsvekst i samtlige enheter. Den svenske virksomheten viser bedring i kvartalet, spesielt i byggenhetene og i rivevirksomheten.
  • Offshore har en omsetningsvekst på 21 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, men leverer ikke tilfredsstillende resultater for kvartalet. Det jobbes med forberedende arbeider til offshorekampanjer de kommende årene. Veksten kommer fra prosjekter innen modifikasjon og vedlikehold, samt leveranser innen elektrifisering i marin sektor.