AF Gruppens omsetning var MNOK 6 465 (5 656) i 4. kvartal og resultat før skatt ble MNOK 388 (373), noe som tilsvarer en resultatmargin på 6,0 prosent (6,6 prosent). Omsetningen var 22 612 (18 767) for året. Resultat før skatt ble MNOK 1 317 (1 136) for 2019. Dette ga en resultatmargin på 5,8 prosent (6,1 prosent). Samlet ordrereserve var rekordhøye MNOK 28 200 (21 541) per 31. desember 2019. 

AF Gruppen har en meget solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 784 (582) i 4. kvartal 2019. AF Gruppen hadde per 31. desember 2019 netto rentebærende gjeld på MNOK 163, sammenlignet med netto rentebærende fordringer på MNOK 894 ved utgangen av 2018. Endringen skyldes hovedsakelig implementering av ny regnskapsstandard (IFRS 16) fra 1. januar 2019. Balanseførte leieforpliktelser som i år innregnes som følge av standardendringen var MNOK 941 per 31. desember 2019 og disse inngår i netto rentebærende gjeld. Resultat per aksje for 2019 ble NOK 8,50 (7,88). Styret foreslår et utbytte på NOK 6,00 (5,00) per aksje til utbetaling 1. halvår 2020. 

- God risiko- og prosjektstyring og et rekordhøyt aktivitetsnivå bidro til at AF Gruppen leverer tidenes beste kvartal, både målt i omsetning, resultat og ordrereserve. Samtidig har vi enda større ambisjoner for fremtiden, og vi skal kontinuerlig forbedre eksisterende virksomhet og utforske nye forretningsmuligheter. Gjennom godt samspill og samarbeid med kundene skal vi bidra til innovasjon og samfunnsnytte, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen. 

AF har en kompromissløs holdning til sikkerhet og stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken. H-verdien for 4. kvartal var 1,5 (0,6). For 2019 var H-verdien 1,2 (0,8). 

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Målsettingen er å ha et totalt sykefravær på under 3,0 prosent. Sykefraværet for 4. kvartal var 4,4 prosent (3,3 prosent). 

- Fundamentet for vår virksomhet er fortsatt å tiltrekke oss og utvikle bransjens beste folk. AF skal være et selskap talentene søker til, uavhengig av kjønn. Vi må tilrettelegge for like muligheter for alle, og vi har satt høye ambisjoner for mangfold generelt og kvinneandel spesielt. Dette er et langsiktig arbeid, og det er gledelig at arbeidet gir positive resultater. Samtidig skal vi videreutvikle arbeidsmiljøet og evnen til å drive god prosjektstyring, og har et tydelig mål om null arbeidsrelatert skadefravær, sier Grongstad.

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

  • Anleggsvirksomheten nådde i 4. kvartal en resultatmargin på 12,3 %. Flere prosjekter i avslutningsfasen medfører et betydelig lavere aktivitetsnivå for AF Anlegg sammenlignet med samme kvartal i 2018, men enheten leverer svært gode resultater. Enheten har inngått flere store kontrakter i kvartalet.
  • Virksomhetsområdet Bygg hadde i 4. kvartal en omsetning på MNOK 2 788, og oppnådde en resultatmargin på 7,4 %. De fleste forretningsenhetene innen segmentet har omsetningsvekst og leverer gode resultater for kvartalet. For året endte omsetningen på MNOK 10 581, som gir en omsetningsvekst på 16,9 % sammenlignet med 2018.
  • Betonmast ble en del av AF Gruppen 31. oktober 2019. I de to siste månedene av 2019 hadde Betonmast en omsetning på MNOK 1 226 og leverte et resultat før skatt på MNOK 46, tilsvarende en resultatmargin på 3,8 %.
  • Eiendom hadde godt salg i flere prosjekter med 60 (47) solgte boliger i 4. kvartal, hvorav AFs andel var 22 (17). Enheten hadde ved utgangen av kvartalet eierinteresser i boligprosjekter med totalt 235 (260) enheter for salg. AFs andel var 88 (103). Salgsgraden i prosjekter som er igangsatt er 84 %.
  • Energi og Miljø hadde en omsetningsvekst på 29 % sammenlignet med samme kvartal i 2018, med en resultatmargin i kvartalet på 11,5 %. Det er høyt aktivitetsnivå både innen service- og energisparekontrakter (EPC), riving og gjenvinning ved miljøparkene.
  • Virksomhetsområdet Sverige hadde i 4. kvartal en omsetningsvekst på 66 % sammenlignet med samme kvartal i fjor, som primært skyldes oppkjøpet av HMB og omsetningsvekst i Kanonaden.
  • Virksomhetsområdet Offshore hadde en omsetningsvekst på 32 % sammenlignet med samme kvartal i fjor, men leverer ikke tilfredsstillende resultater. Markedet for henholdsvis fjerning av offshoreinstallasjoner og klimakontroll (HVAC) er preget av sterk konkurranse i det korte bildet, mens elektrifisering av marin sektor gir nye markedsmuligheter.

Se webcast fra kvartalspresentasjonen her.

Se hele kvartalsrapporten her.