AF har et mål om å være bransjens mest attraktive arbeidsgiver, og jobber langsiktig med tiltak som skal øke kvinneandelen og mangfoldet i konsernet, samt sikre like karrieremuligheter og trivsel for alle. Ansatte og samarbeidspartnere møter AF Gruppens mangfoldsatsing både gjennom kultur, opplæring, samarbeid, kampanjer og forskning. AF er blant annet en del av bransjens mangfoldsnettverk Diversitas, samarbeider med Equality Check og har deltatt i flere forskningsprosjekter i regi av CORE - Senter for likestillingsforskning.

-        AF er stolt av å være en av ti større bedrifter som har deltatt i det ferske forskningsarbeidet. Over 500 medarbeidere i AF har besvart spørsmålene og bidratt til undersøkelsen, som vi mener er både nybrottsarbeid, og et viktig bidrag for økt likestilling i næringslivet, sier konsernsjef Amund Tøftum i AF.

Undersøkelsen, med totalt 2.830 respondenter, ble gjennomført i januar 2021 og publisert i mars 2022. Hovedstudien belyser hvorfor det er så få kvinner på toppen av næringslivet i et av verdens mest likestilte land, og har også sett på hvilke tiltak som bidrar til jevnere kjønnsbalanse i en virksomhet.

Krevende å bygge karriere og familie samtidig
Undersøkelsen viser at til tross for at kvinner og menn har like ambisjoner og idealer i arbeidslivet, så bekreftes kjønnsforskjeller i stillingsnivå, karriere og lønn. Bare 16% av kvinnene som deltar i undersøkelsen har resultatansvar. Undersøkelsen viser at kjønnsforskjeller er størst hos småbarnsforeldre, og bekrefter at denne fasen, hvor både menn og kvinner skal bygge sin karriere samtidig som privatlivet som småbarnsforeldre er på sitt mest hektiske, er krevende.  

Rapporten bekrefter samtidig at arbeidsbyrden og omsorgsoppgaver i hjemmet fortsatt er ulikt fordelt, hvor kvinnen tar en større del av ansvaret, selv om både kvinner og menn svarer at det ideelle er å dele likt.

-        Fordi vi vet at betingelser på hjemmebane er relevant for karrieren, har AF de siste årene jobbet med tiltak som gir fleksibilitet og tilpasning i denne fasen og respondentene i undersøkelsen peker også på at tiltak innen arbeids- og familiedynamikk er det de mener bidrar mest til økt likestilling, sier Tøftum.  

Små forskjeller i opplevd arbeidsmiljø og mulighetsrom
Når undersøkelsen beveger seg inn på området inkludering og muligheter, er hovedbildet svært små kjønnsforskjeller i opplevd arbeidskultur og muligheter for karriereutvikling.  Studien viser at det ikke tegn til fordommer mot kvinner eller mødre i næringslivet. Kvinner forhandler i like stor grad om lønn og opprykk og har like ofte en plan for egen karriereutvikling.

Seksuell trakassering er fortsatt en utfordring
Selv om alle bedriftene som deltar i undersøkelsen har mangfoldsarbeid høyt på agendaen, viser undersøkelsen imidlertid at seksuell trakassering fortsatt er en utfordring. AF har en tydelig nulltoleranse for trakassering, og jobber systematisk for å gjøre bransjen mer attraktiv for alle.

-        Vi er ikke i mål med vårt mangfoldsarbeid, men både forskningsrapporten, vår egen medarbeidertilfredshetsundersøkelse og kartlegging i forbindelse med aktivitets- og redegjørelsesplikten, gir oss viktige svar på hvor vi skal konsentrere vårt videre arbeid for et enda mer mangfoldig, inkluderende og likestilt AF, avslutter Tøftum.

Arbeidet er utført på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet og har bestått av spørreundersøkelse med bias-eksperiment og dybdeintervjuer og ble gjennomført i første halvdel av 2021. 

Les mer om rapporten på samfunnsforskning.no