Det er Decom North Sea Awards som har nominert prosjektet for sirkulær og bærekraftig disponering av 325 tonn marin begroing fra plattformunderstellet til Brae Bravo. Marin begroing fra det 11 000 tonn tunge plattformunderstellet blir nå brukt inn i jordforbedringsprodukter levert av Reve Kompost i Rogaland. Prisen deles ut 16. Mai i forbindelse med Decom Week 2023.

Brukt til jordforbedring

AF Offshore Decom har siden 2021 levert 900 tonn marin begroing fra syv plattformunderstell til familiebedriften Reve Kompost på Jæren i Rogaland. Nærheten til AF Miljøbase Vats i Rogaland gir et kortreist alternativ for gjenvinning av dette avfallet. Her blir marin begroing gjenvunnet til en viktig bestanddel i deres jordforbedringsprodukter.

Reve Kompost har basert på det som i utgangspunktet var forbedring av jordkvaliteten på egen gård, utviklet et av de mest moderne anlegg for kompostering i Norge. Begroingen fra offshoreinstallasjoner har høyt kalkinnhold fra blåskjell og koraller. Dette gjør begroing herfra til en viktig bestanddel i jordforbedringsprodukter.

- Fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner er en viktig del av det grønne skiftet. Denne nominasjonen er en anerkjennelse av at vi sammen kunden har sørget for en enda bedre utnyttelse av marin begroing, sier Lars Myhre Hjelmeset fra AF Offshore Decom.

Sirkulær løsning
Opprydding på sokkelen er sirkulær økonomi i praksis. Det meste fra en plattform kan utnyttes som råstoff i ny produksjon. Fjerning av Brae Bravo ble utført av et konsortium bestående av Heerema Marine Contractors og AF Offshore Decom på oppdrag fra TAQA. Overbygningen og understellet ble transportert til AF Miljøbase i Vats der den ble kildesortertert og sendt til gjenvinning. Det meste på en plattform kan benyttes på nytt. Så langt er 38.000 tonn stål sendt til gjenvinning.