AF Gruppens omsetning var MNOK 6 907 (7 537) i 3. kvartal og MNOK 22 152 (22 638) hittil i år. Resultat før skatt ble MNOK 103 (263) i 3. kvartal og MNOK 408 (898) hittil i år. Dette ga en resultatmargin på 1,5 prosent (3,5 prosent) i 3. kvartal og 1,8 prosent (4,0 prosent) hittil i år. Samlet ordrereserve var MNOK 41 864 (39 716) ved utgangen av kvartalet. 

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 494 (272) i 3. kvartal 2023. Hittil i år er kontantstrøm fra driften MNOK 697 (1 498). AF Gruppen hadde per 30. september 2023 netto rentebærende gjeld på MNOK 1 381 (-254). Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 0,43 (1,46). For å opprettholde strategisk handlingsrom har styret vedtatt at det ikke deles ut utbytte for 2. halvår 2023.

– AF Gruppen leverer under forventning i 3. kvartal, og vi har varierende prestasjoner i enhetene våre. Utfordringene i Sverige fortsetter, samtidig har vi gjort nedjustering av prosjektestimatet på et offshoreprosjekt. På tross av dette leverer mange enheter solide prestasjoner, med sterke resultatbidrag fra virksomhetsområdene Anlegg og Energi og Miljø, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 3. kvartal var 0,0 (0,9). Hittil i år var H1-verdien 0,8 (1,2).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Sykefraværet for 3. kvartal var 3,9 prosent (4,0 prosent). Hittil i år var sykefraværet 4,1 prosent (4,5 prosent).

- AF-kulturen kjennetegnes av systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Sikkerhet går foran alt i AF, og vårt mål er at alle skal komme trygt hjem fra jobb hver dag. Det er gledelig at utviklingen i alvorlige hendelser går i riktig retning og at vi har gjennomført et kvartal uten H1-hendelser. Det viser at vårt mål om null arbeidsrelatert fravær eller alvorlige hendelser er mulig å oppnå, men dette krever at vi opprettholder god risikostyring og høy etterlevelse i hele organisasjonen, sier Tøftum.

Utvalgte hovedpunkter fra kvartalet: 

  • Virksomhetsområdet Anlegg hadde høy aktivitet og leverer et svært godt resultat i 3. kvartal, med sterke prestasjoner fra flere enheter. AF Anlegg hadde omsetningsvekst og leverer et svært godt resultat i 3. kvartal, med solide resultatbidrag fra flere prosjekter. AF Anlegg har flere store prosjekter i produksjon, og det er jevnt over høy aktivitet og god drift i prosjektene. Målselv Maskin & Transport og Stenseth & RS leverer omsetningsvekst og svært gode resultater i 3. kvartal.
  • Virksomhetsområdet Bygg oppnår lønnsomhet på nivå med samme kvartal i fjor. Strøm Gundersen, Strøm Gundersen Vestfold og Åsane Byggmesterforretning leverer svært gode resultater i 3. kvartal. AF Byggfornyelse, AF Bygg Østfold og Haga & Berg har gode resultater.
  • Betonmast har omsetningsnedgang sammenlignet med samme kvartal i fjor og et svakt resultat dette kvartalet. Enhetene Betonmast Røsand, Asker og Bærum og Østfold leverer gode resultater i kvartalet. Etter kvartalets slutt har Betonmast Trøndelag signert kontrakt med Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) om bygging av 724 studentboliger i Trondheim til en verdi på om lag MNOK 930 ekskl. mva. 
  • Markedssentimentet for virksomhetsområdet Eiendom er svakt. Økte renter påvirker boligsalget negativt og har bidratt til lave salgstall i kvartalet. Det ble inngått salgskontrakter på 5 (89) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 2 (34). Hittil i år er det inngått salgskontrakter på 41 (210) boliger, hvorav AFs andel er 19 (88). Det var seks boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i produksjon er 920, hvorav AFs andel er 422. Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 77 %.
  • Energi og Miljø økte aktivitetsnivået i 3. kvartal med 46 % sammenlignet med samme kvartal i fjor, og har samlet sett et godt resultat. AF Energi leverer en betydelig omsetningsvekst i kvartalet, og høy aktivitet og god drift i prosjektene bidrar til et godt resultat i kvartalet. AF Decom har økt aktivitetsnivået i 3. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor, og leverer et godt resultat.
  • Virksomhetsområdet Sverige har samlet sett et svakt negativt resultat før skatt dette kvartalet. Det er et stort spenn i enhetenes prestasjoner. AF Prefab i Mälardalen og AF Härnösand Byggreturer leverer svært gode resultater i kvartalet. Kanonaden og HMB leverer gode resultater. Det er gjennomført organisatoriske endringer i 3. kvartal. AF Bygg Stockholm er nå en del av AF Bygg Öst og AF Öresund er organisert under AF Bygg Syd.
  • Offshore leverer et negativt resultat dette kvartalet. AF Offshore Decom leverer et negativt resultat, noe som i sin helhet er knyttet til nedjustering av prosjektestimatet på ett prosjekt. Aeron opprettholder et høyt aktivitetsnivå, men leverer noe under forventet lønnsomhet i kvartalet.