Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Baner vei mot utslippsfrie byggeplasser

På Grefsen i Oslo bygger AF om Sporveiens verksted og vognhall. Her parkeres nærmere 50 trikker hver natt som skal vaskes, repareres og klargjøres til dagen etter. Samtidig som vognhallen har vært i full drift, har mannskap fra AF Anlegg og underentreprenører skiftet 21 sporveksler, 2600 meter kjøreledning, 1100 meter skinner og montert omkring 300 tonn nye stålkonstruksjoner. I tillegg bygges en helt ny mottakshall for 87 nye trikker. Oslo Sporveier har satt som krav at byggeplassen skal være fossilfri.

-        Grefsen Base er et gunstig prosjekt å levere fossilfritt, forteller anleggsleder Hilde Wikesland Flaen i AF Anlegg. Her er det små avstander, det er begrenset hvor store maskiner vi får plass til inne og det finnes mange leverandører å velge mellom. I tillegg får vi en ekstra positiv effekt. Vi jobber mye innendørs og slipper eksos i arbeidsmiljøet.  

På Grefsen løser de kravet om fossilfri byggeplass med en kombinasjon av maskiner på HVO-diesel (100% fossilfritt, biobasert diesel.) og elektriske maskiner (hjullaster, lifter etc.) Flaen forteller at de planlegger for en fase av gangen. Samspill og god dialog med byggherre, leverandører og transportører er avgjørende for å lykkes, mener Flaen.

AF har erfaring fra flere bygg- og anleggsprosjekter med fossilfrie eller tilnærmet utslippsfrie byggeplasser. Merkostnader for en fossilfri byggeplass er hovedsakelig knyttet til at biobaserte drivstoffalternativer er dyrere. Drivstoff utgjør likevel svært lite av entreprenørens totalkostnad i de fleste prosjekter.  

-        Enkelte av våre underentreprenører har fortalt at det å bruke biodiesel i en maskin som er laget for å gå på vanlig diesel, kan føre til en risiko for å miste garanti fra maskinprodusenten. Utover det, så oppleves konseptet fossilfri som uproblematisk, forteller miljøsjef Anastasia Wraa, som likevel påpeker at det kreves kompetanse for å kontrollere dokumentasjon på etisk og bærekraftig opprinnelse av biodrivstoffet.

Fossilfritt er en mellomløsning

Der byggherre ønsker en 100% utslippsfri byggeplass, så er omkostningene høyere. I tillegg til innkjøp eller leie av utslippsfrie maskiner, kommer merkostnader knyttet til tilrettelegging av energitilførsel, kapasitet, og ofte må det også påberegne lenger fremdrift. Kostnader vil variere avhengig av grunnforhold, sesong, geografi og omfang av plassbygde konstruksjoner.  

-        Fremtiden er utslippsfri, biodiesel er en mellomløsning, men der vi er nå, så er det viktig å vurdere hvert prosjekt for seg, se hva som vil gi de beste løsningene innenfor en kostnadseffektiv ramme, sier Wraa.  

På Grønn Byggallianses ekspertforum for eiendomsselskaper og utviklere, var miljøsjefen i mars invitert for å dele entreprenørerfaringer. Her presenterte Anastasia Wraa et reelt prosjekt fra 2021, for å vise hvilke utfordringer entreprenører kan stå overfor. Prosjektet, hvor AF er totalentreprenør og skal utføre omfattende graving, skal ifølge kontrakten levere på følgende: «Alle maskiner som kan gå på el/batteri, skal gå på el/batteri.»  

-        Det måtte graves en kulvert og et graveskift varer i 10 timer. Selv om vår graveentreprenør var villig til å investere i en batteridreven gravemaskin, så er timesprisen 2,5-3 ganger dyrere sammenlignet med bruk av gravemaskin som går på biodiesel. Den batteridrevne gravemaskinen hadde nominell driftstid på 5 timer og kunne ikke hurtiglades. Det betyr at den samme jobben forutsetter enten bruk av to batteridrevne gravemaskiner eller dobling av tid, forteller Wraa.

 

Utslippsfritt krever stabil etterspørsel

Selv om det i dag er utfordringer knyttet til både fossilfri og utslippsfri byggeplass, så er Wraa tydelig på at AF ønsker å levere flere slike prosjekter i fremtiden. Hun mener som Flaen at nøkkelen er samarbeid mellom partene for å finne gode løsninger.

I et av AF Gruppens Futurebuild-prosjekter, Furuset Hageby, stilles det krav om 50% reduksjon av CO2 sammenlignet med et referansebygg. Besparelsene skal hentes fra materialvalg, transport (alltid tilby miljøvennlig alternativ), og fossilfri byggeplass (innenfor byggegjerdet).  Prosjektleder Bård Eckmann i AF Bygg Oslo er positiv til miljøkravene i prosjektet, men mener det er litt lenger vei å gå fra fossilfritt til utslippsfritt for maskinleverandørene.     

-        Fossilfritt er greit både for oss og maskinleverandørene. Vi bruker de samme maskinene som går på diesel. De foretar en rens av tanken, deretter fylles det på med biodiesel. Det er en lenger vei å gå for å møte krav om utslippsfritt, spesielt for leverandørene. Det krever store investeringer og de må vite at de har en stabil etterspørsel. Det holder ikke med et utslippsfritt prosjekt innimellom hvis maskinparken skal byttes ut.

 

Fem tips på veien mot utslippsfrie byggeplasser

Miljøsjefen har utarbeidet fem tips til byggherrer for å oppnå et enda bedre resultat og til lavere pris.  Forslagene ble presentert på ekspertforumet:  

 • TIPS 1: START MED UTSLIPSSFRITT PÅ ENKLERE PROSJEKTER
  Tilpass ambisjonsnivå til prosjektets kompleksitet, lokalisering og fremdrift. Krev utslippsfri byggeplass for prosjekter med enklere grunnforhold og tilgjengelig strøm eller fjernvarme. Det vil bli både lettere og rimeligere å gjennomføre utslippsfritt, og vil skape gode opplevelser og nødvendig kompetanse for fremtidige, mer komplekse prosjekter blant alle involverte parter.

 •  TIPS 2: INNFØR GRADVIS UTSLIPSSFRITT PÅ KOMPLEKSE PROSJEKTER
  Det kan lønne seg å innføre utslippsfritt gradvis ved å bruke formuleringer som "Det skal benyttes utslippsfrie alternativer der det er mulig". Eksperimenter gjerne med poengsystemer og prosentandel utslippsfrie maskiner. I et konkurransegrunnlag der Oslo kommune er byggherre, utarbeidet de et evalueringssystem for å kunne sammenligne tilbydere basert blant annet på hvor mange fossilfrie og utslippsfrie maskiner de kunne tilby.

 •  TIPS 3: SJEKK EL-/FJERNVARMEKAPASITET TIDLIG
  Utslippsfri byggeplass forutsetter ofte tilgang til større el-kapasitet/fjernvarme. Det krever planlegging. Det vil lønne seg å undersøke dette i skissefase, gjerne i samarbeid med entreprenør for å kunne begynne å tilrettelegge tidlig. Veilederen for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie løsninger på byggeplassen gir en detaljert oversikt hva som kan gjøres og hvem som er ansvarlig i de ulike fasene av et prosjekt.

 • TIPS4:  STABIL ETTERSPØRSEL VIL HJELPE MASKINEIERNE
  Gå sammen for å påvirke bransjen i en mer bærekraftig retning. Hjelp maskineiere med å få bedre forutsigbarhet ved å sikre stabil etterspørsel etter utslippsfrie maskiner både nå og i fremtiden. Utfordre myndighetene til å gi bedre insentiver til å importere utslippsfrie maskiner, tilsvarende markedet for private elbiler. ENOVA har en nøkkelrolle her, og det finnes flere støtteordninger.  

 •  TIPS 5: PLANLEGGING OG LOGISTIKK GIR MINDRE UTSLIPP
  Det laveste utslippet kommer fra drivstoff som du har unngått å bruke: Tilpass fremdriften til årstidene. Bruk av byggvarme og byggtørk kan reduseres dramatisk ved å gjennomføre aktiviteter som trenger varme når det er varmt ute. Bruk av prefabrikkerte elementer bidrar til at et prosjekt kan gjennomføres utslippsfritt. Hvis transport til og fra byggeplassen er inkludert, så ha riktig massebalanse. Ombruk og gjennomtenkt logistikk har mye å si.

Rundt 22% av utslippene fra den norske bygg- og anleggsvirksomheten kommer fra bygg- og anleggsmaskiner (Asplan Viak, 2019). Fossilfrie og utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er et viktig tiltak for å gjøre bransjen mer klima og miljøvennlig. Oslo kommune har siden 2017 hatt fossilfri byggeplass som standard og det må forventes at dette blir et tydeligere krav både hos offentlige og private byggherrer fremover, og trolig i ny teknisk manual for BREEAM NOR 2021.

-        Nye krav og høye ambisjoner er helt i tråd med AF Gruppens klima- og miljøstrategi hvor vi skal redusere klimagassutslipp med 50% innen 2030 og bli klimanøytrale innen 2050, sier Wraa.