Hopp til hovedinnhold
Anlegg

Sikret naturreservat ved Svanevatn

Naturreservat

Forsvarsbygg er i ferd med å utvikle Evenes flystasjon til en base for maritime patruljefly og en fremskutt base for kampfly. Målselv Maskin & Transport har hatt oppdraget med å etablere ytre perimeter rundt flystasjonen. Dette innebærer blant annet etablering av gjerde og inspeksjonsvei. 

Våren 2020 bygde Forsvarsbygg en del av perimeteret innenfor grensen for Nautå naturreservat i et område langs vestsiden av Svanevatn. Dette førte til en direkte skade på naturreservatet i et areal tilsvarende 471 kvadratmeter. Arealet ble tildekket med nye masser i forbindelse med etableringen av fyllingsfoten som trengs under perimeterets konstruksjon. 

Hendelsen ble anmeldt til politiet av Statsforvalteren i Nordland 11. juni 2020. Statsforvalteren fattet i tillegg vedtak om flytting av perimeter og stengning av overvannsløsning fra parkeringsplass nordvest for Svanevatnet. 

Skånsom flytting 

Tiltaksrapporten for flytting av gjerdet ved Svanevatnet i Nautå naturreservat i Evenes er nå klar og oversendt Statsforvalteren i Nordland.  

Rapporten beskriver flyttingen av gjerdet ut av reservatet. Den beskriver også tiltakene som retter opp skaden som ble påført det vernede Ramsar-området i 2020, og videre oppfølging. Planen for revegetering (gjenplantning og bruk av stedlige arter) er også behørig beskrevet i tiltaksrapporten. 

Flyttingen av gjerdet ble gjennomført i samarbeid mellom Forsvarsbygg, Statsforvalteren, Norsk institutt for Naturforskning (NINA) og Målselv Maskin & Transport AS (MMT).  

Selve gjerdet på det feilplasserte perimeteret ble demontert og lagt vekk. Flyttingen ble deretter forberedt ved å etablere en horisontal flate for den nye traseen for det endelige perimeteret. Det var dermed tilrettelagt for at flyttingen av de tilførte massene lett kunne foretas ved å løfte massene i fyllingsfoten på den feilplasserte traseen og over til den riktige traseen. Avstanden det ble flyttet var på det meste mellom 3 og 4 meter. 

Fordelen med denne løsningen var at fyllingsfoten på det feilplasserte perimeteret lettet adkomsten for maskiner og personell under arbeidet med etableringen av det endelige perimeteret. Denne rekkefølgen gjorde det også mulig å utføre arbeidet uten å komme i konflikt med nye arealer i verneområdet underveis i arbeidet. 

Godt samarbeid

Målselv Maskin & Transport får ros i sluttrapporten for måten flytting og oppstart av revegetering ble gjennomført på. Erik-Anders Helin, daglig leder i Målselv Maskin & Transport, peker på at personell fra MMT i stor grad bidro til å komme med en god og fornuftig løsning på prosjektet. 

– Dette er en veldig kort strekning av perimeteret, men den er likevel svært viktig fordi den går så tett forbi det sårbare naturreservatet, sier Helin. 

– Samarbeidet vi har hatt med Forsvarsbygg, både i denne saken og i hele prosjektet, har vært helt utmerket. Vi opplever Forsvarsbygg som løsningsorienterte og svært profesjonelle, ryddige, redelige og ansvarsfulle i sin utøvelse av byggherrerollen. Det har vært en fornøyelse å utføre oppdraget for dem, fortsetter MMT-sjefen. 

Opprinnelig biomangfold sikres 

Forsvarsbygg har med tiltaksplanen lagt til rette for at de skadde deler av Nautå naturreservat skal få tilbake sin opprinnelige artssammensetning og at området i størst grad kan revegeteres til det opprinnelige biomangfoldet. Dette gjøres for å få tilbake økosystemfunksjonene som området hadde før skaden skjedde. 

Arbeidet ble gjennomført i sin helhet høsten 2021, i den snøfrie delen av året og på et tidspunkt da hekkende fugler hadde fått ungene på vingene. Tiltak for raskere reetablering av vegetasjon kom også på plass. Dette arealet skal deretter følges opp i tre sesonger i form av overvåkning av vegetasjonens dekningsgrad og artssammensetning. 

– Det blir gjort ytterligere vurderinger av prosess og utvikling på slutten av vekstsesongen i 2024, sier seniorrådgiver på miljø i Forsvarsbygg, Audun Brekke Skrindo.