Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Nordens mest lønnsomme entreprenør

På bordet foran konsernsjef Amund Tøftum ligger en rykende fersk konsernstrategi som i disse dager rulles ut til samtlige enheter i AF. Men før vi ser nærmere på AFs ledestjerner for de neste årene, skal vi skru klokken snart fem år tilbake i tid, til Gøteborg i 2016. 

- Jeg husker at det gikk et gisp gjennom salen da AFs målsetninger for forrige strategiperiode ble presentert under ledersamlingen det året. En omsetning på 20 milliarder kroner innen 2020 virket svært ambisiøst da vi la i vei, sier Amund. 

Fasit drøye fire år senere er at vekstmålet er nådd, og vel så det. En omsetning på 26-27 milliarder da vi bladde over til 2021 er et solid eksempel på at når vi i AF når de målene vi setter oss.  

- Vi må tillate oss å anerkjenne de gode resultatene, for dette hadde vi ikke fått til uten dedikerte og dyktige medarbeidere i alle deler av konsernet. Samtidig kan jeg røpe at kursen vi nå har staket ut er vel så ambisiøs. 

Nordens mest lønnsomme entreprenør

Når vi setter retning ut i ny strategiperiode er det med en klar målsetting om å være Nordens mest lønnsomme entreprenør i 2024. For å være det har vi satt oss noen tydelige mål knyttet til både vekst og lønnsomhet. Innen 2024 skal vi nå et omsetningsmål på 40 milliarder, men vi har samtidig et mål om en margin på syv prosent. En forutsetning for vår videre vekst er vårt mål om null alvorlige personskader og arbeidsrelatert fravær. Disse målene vil stå øverst på agendaen for den kommende strategiperioden.

- AF har vokst mye på kort tid, både i omsetning, antall selskaper og ansatte. Bredden og den samlede kraften i AF har aldri vært sterkere. Denne utviklingen gir muligheter, men samtidig har marginene falt og vi har hatt en økning i alvorlige hendelser. Der vekst var sentralt i forrige strategiperiode, vil lønnsomhet og sikkerhet bli desto viktigere de neste årene.

Vi må være tydelige på hva det vil si å være en del av AF, det vi har til felles og er vår forretningsmodell eller grunnfjellet vårt om du vil.  Samtidig som vi fortsetter og dele beste praksis og utvikler oss, da vil vi fortsette med å lykkes med prosjektindustri i AF Gruppen og vi få med oss marginene samtidig, mener konsernsjefen. 

- Mange kloke mennesker har sagt at de som trener mest og stadig utfordrer egne grenser vil lykkes best. Det synes jeg er en fin rettesnor. Samtidig er det også slik innen idretten at hver enkeltspiller har ulike forutsetninger for å lykkes. Det er imidlertid innsatsen og prestasjonene vi legger ned som lag som over tid gir de beste resultatene. Slik er det også i AF. Lønnsomhetsmålet vi har satt oss vil kanskje være for ambisiøst for noen selskaper, og for lite ambisiøst for andre. Men alle har et potensial for å forbedre seg, og når vi løfter i flokk, så er det målet innen rekkevidde, mener Amund. 

- Men hvorfor er marginmålet så viktig for oss? 

- Fordi det tross alt er marginene og lønnsom vekst som gir oss muligheten til å gi noe tilbake til medarbeidere, eierne våre og samfunnet. God lønnsomhet og vekst er det som gjør at vi kan satse på medarbeiderne våre i form av både medarbeiderutvikling, på de gode ideene og ha kraft nok til å kunne vokse videre, poengterer han. 

AFs nye konsernstrategi

Alltid trygt på jobb

På forsiden av strategien står tallene «24/7» skrevet stort. Tallet 24 står for årstallet strategien strekker seg til, mens tallet syv er lønnsomhetsmålet. Det beskriver også et annet sentralt tema som skal jobbes kontinuerlig med; nemlig sikkerhetsarbeidet.  

- Vi skal ikke alltid gå rundt og tenke på jobb de neste fire årene, men vi skal alltid tenke sikkerhet når vi er på jobb. Målet vårt om at ingen skal skade seg er like gjeldende nå som det alltid har vært, sier Amund, og viser til en skadestatistikk som dessverre har beveget seg litt oppover. 

- Vi har et ansvar for både menneskene som jobber i og for AF, og for at de skal ha en trygg arbeidsplass. Det er trygt å jobbe i våre prosjekter, og det ligger et grundig sikkerhetsarbeid til grunn i alt vi gjør. Allikevel ser vi at det glipper, og at konsekvensene blir alvorlige. AF er blitt en stor familie, og alle selskaper må jobbe like grundig med HMS. Vi skal ta godt vare på hverandre, våre underentreprenører og omgivelsene våre, og der kan vi aldri hvile. 

Deg, meg og fremtidens AF-er 

Nå vet vi altså at lønnsom vekst og sikkerhet skal vies mye oppmerksomhet i tiden fremover, men hva med de strategiske initiativene?  

- AF har pekt seg ut fire initiativer som skal skyve på så vi når våre strategiske mål de neste fire år. Vi skal fortsatt satse på fag og ledelse, gode kunde- og leverandørrelasjoner og innovasjon. I denne strategien har dessuten arbeidet innen klima og miljø blitt løftet frem som et eget strategisk initiativ, forteller konsernsjefen. 

For oss som jobber i AF betyr dette at det skal satses på å utvikle og beholde medarbeidere gjennom økt kompetanseheving, sterk kultur og høy trivsel. I årene som kommer, er behovet for den beste fag- og ledelseskompetansen også stor. Den mener Amund vi er godt posisjonert for å kunne tiltrekke oss: 

- AF skal være stedet der De beste folka får rom til å oppfylle sine drømmer, og ikke minst skal vi være den foretrukne arbeidsgiveren. Derfor skal vi fortsette å tiltrekke, utvikle og beholde de beste talentene, alle får like muligheter og sørge for høy trivsel uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, stilling eller selskap.  

Klima og miljø

Mot 2024 skal vi fortsette å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, men fremover er det viktigere enn noensinne at vi gjør det på en bærekraftig måte. For første gang er klima og miljø løftet frem som et eget satsningsområde på konsernnivå, og også der har vi store ambisjoner. 

Vår bransje belaster miljøet og det er vårt ansvar å sørge for at vårt miljøavtrykk er så lite som mulig. Som selskap og bransje må vi evne å omstille oss til det grønne skiftet. AF må bidra der vi kan, og vi har satt oss som mål å halvere klimagassutslippene våre innen 2030. Det forplikter. Jeg mener at vi både er rustet og godt posisjonert for dette taktskiftet, fordi vi er nysgjerrige av natur og historisk har vist god entreprenørånd og innovasjonsvilje, mener Amund. 

AF skal redusere fotavtrykket vårt, sikre at vi har nødvendig kompetanse og være ledende i å skape samfunnsnyttige forretningsmuligheter: 

- I AF mener vi at bærekraft kan bidra til nye og spennende forretningsmuligheter for oss. Disse mulighetene skal vi jakte. Det kan dreie seg om bransjeutfordringer som vi finner nye løsninger på og lager god butikk av, slik som vi har gjort med Miljøparkene våre. Vi gjør det for klimaet, men også for å sikre tilgang på ressurser for fremtidige generasjoner, og vi er ikke i tvil om at det er lønnsomt. 

Innovasjon

Teknologi og digitalisering ble for alvor satt på kartet i 2016, og siden har AF tatt store steg innen innovasjon gjennom egne ansatte og satsing på nye områder og selskaper. Dette blir like viktig fremover, ifølge Amund. 

-  Entreprenørånden og viljen til å være en litt annerledes og fremtidsrettet aktør må fortsatt henge ved oss. Vi må evne å både forbedre og fornye oss, da vi fremover vil møte økt konkurranse. Det er viktigere enn noen gang, og vi gjør det for å få mer kunnskap, for attraktiviteten hos fremtidige arbeidstagere og ikke minst; vi gjør det for lønnsomheten. Vi skal være den mest nysgjerrige entreprenøren og satse på de gode ideene. 

Han trekker frem økt digitalisering som viktig, men poengterer at innovasjon kontinuerlig skjer i alle ledd av AF, og at det er en del av kulturen vår. 

- Et godt eksempel er arbeidet til Maskinavdelingen vår på Haga. De fleste av oppfinnelsene og modifikasjonene de gjør, er basert på tips og tilbakemeldinger fra maskinførere og fagarbeidere i prosjektene våre, og produktene vi sitter igjen med gjør at vi kan jobbe både sikrere, mer bærekraftig og smartere. Det er innovasjon i praksis, og et samspill som gjør meg stolt hver gang jeg tenker på det, forteller han. 

Bedre samarbeid 

Kunder og leverandører er viet stor plass i strategien. AF skal være den foretrukne samarbeidspartneren gjennom langsiktige og verdiskapende relasjoner. For å få til det, må vi bli bedre på å forstå og løse kundebehov, og styrke samarbeidsferdighetene våre. En stor del av AFs omsetning kommer fra innkjøp av varer og tjenester, og nå skal de gode samarbeidene løftes ytterligere frem slik at vi får dratt nytte av leverandørenes ledelses- og fagkompetanse for å optimalisere leveranser.

- Jeg vil særlig trekke frem godt samarbeid som viktig, enten det dreier seg om leverandører, underentreprenører eller sluttkunde. Vi skal tiltrekke oss de beste samarbeidspartnerne, de som deler de samme verdiene, som er like ambisiøse og spiller etter de samme reglene som oss enten det gjelder sikkerhet eller etikk. Vi stiller sterke krav til dem vi velger, men vi ønsker også å bidra til at begge vokser på veien, sier konsernsjefen. 

Veien videre 

De neste ukene skal hvert selskap i AF i gang med arbeidet for egen strategi som blir førende for hvordan vi skal ta initiativene ut i praksis de neste fire årene. 

- Det er viktig for meg å poengtere at hver og en av oss er en sentral brikke i dette lagarbeidet. Valgene vi tar hver eneste dag kan påvirke AF i positiv og negativ retning, og vi er alle like viktige i AF. Den jobben du gjør, spiller en stor rolle i arbeidet mot å nå målene våre, sier Amund. 

- Hva er det du gleder deg mest til å ta fatt på fremover? 

- Jeg gleder meg først og fremst til å få besøke så mange av prosjektene som mulig, men selvsagt også til å se hvilke spennende tiltak som blir gjort i de forskjellige selskapene. Jeg tror denne strategiperioden kan by på uante muligheter både for selskapet og alle som jobber her, og jeg ser frem til å gå denne veien sammen med dere. 

Vil du vite mer om konsernstrategien? Besøk AF Gruppens strategiside her!