AF Offshore Decom informerte Miljødirektoratet om økning i de ukentlige nivåene av PFAS i oktober 2019 og om hvilke forbedringstiltak som er iverksatt ved miljøbasen. (Se informasjon hjemmesider). I årsrapporten fra det uavhengige miljørådgivningsselskapet STIM fremgår det i tillegg funn av kadmium, PFAS og olje i etablerte overvåkingsbrønner på anleggsdekket. AF Offshore Decom undersøker derfor årsaken til dette nærmere for å kunne iverksette eventuelle forbedringstiltak.

Utslippstillatelsen omfatter metallene arsen, bly, kadmium, krom, kvikksølv og sink, olje, sum av 15 spesifiserte perfluorerte forbindelser (PFAS), samt suspendert stoff og surhetsgrad. Utover dette er det stilt krav til prioriterte forbindelser. To prioriterte forbindelser er funnet i utslippsvannet i 2019. Dette gjelder Dietylheksylftalat (DEHP) og Tris(2-kloretyl) fosfat (TCEP). Nivåene ligger under miljømessig grenseverdi for sjøvann (EQSsjøvann). STIMs vurdering er derfor at nivåene er så lave at de ikke vil ha miljømessig betydning. PFOS er en prioritert forbindelse som inngår i PFAS. PFOS-nivåene utover konsentrasjonsgrensene i tredje og fjerde kvartal er estimert til å tynnes ut til nivåer under grenseverdi for sjøvann ca. 500 meter fra anlegget.

Foruten forbindelsene som er tildelt konsesjonsgrenser i utslippstillatelsen, ble utslippsvannet analysert for om lag 120 organiske og uorganiske stoffer. Utslippsvannet har vært kontinuerlig overvåket med prøvetaking siden oppstarten av renseanlegget i 2009.

Det er satt strenge restriksjoner på støvflukt fra anlegget. Utslippstillatelsen fra myndighetene er satt på maksimalt 3 gram støv/m2 per måned. Målinger gjort av Hardanger Miljøsenter, viser at nivåer målt på målestasjonene er betydelig under kravene.

Rapporten er tilgjengelig her. 

Oppgradering av anlegget
Da AF Offshore Decom første gang informerte Miljødirektoratet om funn av PFAS i 2017, ble Aquateam COWI engasjert for å utrede en ytterligere oppgradering av industrianlegget for enda bedre å ivareta rensning av disse stoffene. Planer for utredning og utvikling av nye rensetrinn ble presentert for Miljødirektoratet i midten av november 2018. Her ble også skisse til reell fremdrift for etablering av rensetrinn for denne typen stoffer diskutert. Fordi det ikke er etablert en industristandard ble Aquateam COWI engasjert for å vurdere og teste ut ulike alternativer. Deres anbefalte løsning og kravspesifikasjon til oppgradering ble overlevert AF 17. september i 2019. Den anbefalte løsningen er planlagt ferdigstilt i løpet av 2020. Oppgraderingen vil sørge for at AF Miljøbase Vats fortsatt vil være Europas mest miljøvennlige anlegg i sitt slag.

Miljøovervåking AF Miljøbase Vats 
AF Offshore Decoms anlegg AF Miljøbase Vats har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Det er et krav i tillatelsen fra Miljødirektoratet at det gjennomføres miljøovervåking fra en akkreditert leverandør. På oppdrag fra AF Miljøbase Vats gjennomfører STIM AS avd. Miljø Bergen miljøovervåking av basen og områdene rundt. I tillegg er det samlet inn biota (strandsnegl og blåskjell) fra fire stasjoner rundt industriområdet for enkeltanalyser.  
Kravene fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet følges opp gjennom rapportene fra Zpire Ltd og Hardanger Miljøsenter AS. Disse er ikke assosiert med STIM, men er en del av miljøundersøkelsene utført på vegne av AF Offshore Decom i 2019.