Hopp til hovedinnhold
Alle AFs medarbeidere skal ha en grunnleggende forståelse og aksept for at belastning på ytre miljø skal minimeres. AFs kontinuerlige miljøarbeid starter på prosjekt- og forretningsenhetsnivå hvor miljøaspekter blir identifisert og rangert. Sammen med lover, forskrifter og spesifikke kontraktskrav danner disse analysene grunnlaget for prosjektenes og enhetenes mål for ytre miljø.

Alle forretningsenheter i AF måles i tillegg på konkrete parametre knyttet til miljøpåvirkning: Kildesorteringsgrad og Klimagassutslipp. Disse måleparameterne tydeliggjør AFs miljøprofil, og er størrelser som vi kan påvirke. AF er til enhver tid i beredskap for å minimere eventuelle skader på miljøet dersom en uønsket hendelse med forurensningspotensial skulle oppstå. I etterkant vil hendelsen analyseres for å etablere forebyggende barrierer for fremtidige prosjekter.

AFs styringssystem for miljøarbeid følger prinsippene i miljøstandarden ISO 14001. I 2016 ble konsernet kontrollmedlem i Grønt Punkt, en internasjonal ordning som skal være med på å sikre finansiering av returordninger for brukt emballasje.

Avfallshåndtering

AF driver avfallshåndtering gjennom å prosjektere og planlegge prosjekter slik at minst mulig avfall blir generert og slik at avfallet som oppstår i størst mulig grad er av en type som kan kildesorteres og gjenvinnes. Kildesorteringsgrad forteller hvor stor del av avfallet fra virksomheten som sorteres, og hensikten er å legge til rette for gjenvinning. Totalt er det kildesortert 512 401 (324 270) tonn med avfall på våre prosjekter i 2018. I tillegg har miljøparkene gjenvunnet til sammen 219 005 (179 163) tonn masse i 2018.

Klima

AFs påvirkning på klimaet måles løpende i form av mengde klimagassutslipp i tonn CO2-ekvivalenter. En CO2-ekvivalent er en enhet som benyttes for å sammenligne ulike klimagassers virkning på klimaet. AFs klimaregnskap viser at forbruk av diesel gjennom bruk av anleggsmaskiner utgjør den største delen av klimagassutslippet. Vi jobber for å redusere utslipp blant annet ved å løpende skifte ut maskiner slik at vi til enhver tid har en moderne maskinpark med lavere utslippsmengder.

Økt miljøbevisshet gir nye forretningsmuligheter

AF har valgt en forretningsmessig tilnærming til de økende miljøutfordringene og ressursknappheten i samfunnet. De tre virksomhetsområdene Miljø, Offshore og Energi er alle basert på tjenester som løser miljøutfordringer. Behovet for fjerning av offshoreinnstallasjoner på en sikker og miljømessig måte var avgjørende for etableringen av AFs rivevirksomhet offhore og Miljøbase Vats. Miljøbasen utenfor Haugesund er et av Europas mest moderne mottaksanlegg for utrangerte offshoreinstallasjoner.

Etablering av miljøparker i Trondheim og på Østlandet er et annet eksempel på utvikling av fremtidsrettede tjenester som løser miljøutfordringer. Ved bruk av ny miljøteknologi renser og gjenvinner miljøparkene i AF inntil 80 % av forurenset masse som ellers ville havnet direkte i deponi.AF har som mål å fortsette å skape konkurransekraft og utvikle virksomheten i henhold til samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Byggherrer, boligkjøpere og leietakere av næringsbygg stiller stadig større miljøkrav til bygg som oppføres.  AF har levert flere bygg som er BREEAM-klassifisert. BREEAM-NOR er Norges ledende verktøy for miljøklassifisering av bygg. Sertifiseringen er basert på dokumenterte miljøprestasjoner.