Hopp til hovedinnhold
Grunnlaget for sikkerhetsarbeidet i AF er at alle uønskede hendelser har en årsak og at de dermed kan unngås. En sterk sikkerhetskultur og gode systemer for læring, trening og rapportering skal bidra til at AF unngår personskader.

Gjennom risikoanalyse identifiseres mulige uønskede hendelser og årsakene til disse. Det etableres risikoreduserende barrierer slik at risikoen for at uønskede hendelser elimineres, eller reduseres til et akseptabelt nivå. Når det likevel skjer uønskede hendelser, følges disse opp for å finne bakenforliggende årsaker slik at forbedringstiltak kan etableres. De alvorligste hendelsene blir fulgt opp ekstra grundig gjennom granskning der også konsernledelsen blir involvert.

Den viktigste måleparameteren for sikkerhetsarbeidet i AF er H-verdi. H-verdi er definert som antall fraværsskader per million utførte timeverk. Personskader hos våre underentreprenører inkluderes i beregningen av H-verdi. Skadefrekvensen har vist en positiv utvikling gjennom årenes løp, fra en H-verdi for den norske virksomheten på rundt 20 tidlig på 90-tallet, til en H-verdi som de siste tre årene har variert fra 0.8 - 1,2. 

Til tross for kontinuerlig sikkerhetsarbeid må AF alltid være forberedt på alvorlige ulykker. Vi er derfor organisert med et beredskapssystem i hvert prosjekt og overordnet i konsern som skal håndtere og redusere skadevirkninger av alvorlige ulykker og sørge for god oppfølging.

  • H1- verdi  i AF
    Tabellen viser antall fraværsskader pr. million arbeidstimer for AF Gruppen ASA, inkludert våre underentreprenører.

Utstyrsspesifikk opplæring