Omsetningen for 4. kvartal var MNOK 5 656 (4 296) og resultat før skatt ble MNOK 373(310). Dette ga en resultatmargin på 6,6% (7,2 %).

AF Gruppens omsetning i 2018 var MNOK 18 767 (13 704). Foreløpig resultat før skatt for 2018 var MNOK 1 136 (935), tilsvarende en resultatmargin på 6,1 % (6,8 %).

God ordreinngang i 2018 ga en ordrereserve på MNOK 21 541(19 773) ved utgangen av året. 

Anleggsmarkedet i Norge er godt og lite sensitivt for konjunktursvingninger da offentlig etterspørsel er den sterkeste driveren bak investeringer innen anlegg i Norge.For 2018 ble omsetningen MNOK 5 861 (3 569) og resultat før skatt MNOK 293 (269). Anlegg hadde svært høy aktivitet og en omsetningsvekst på 64 % i 2018. Veksten var organisk.

I 2018 var det høy aktivitet og vekst innenfor Bygg. Aktivitetsnivået forventes å holde seg stabilt inn i 2019. Omsetningen for året ble MNOK 9 055 (7 474) og resultat før skatt ble MNOK 645 (481).

I 2018 var det høy aktivitet med mange pågående prosjekter i boligmarkedet. Et avventende boligmarked vil kunne påvirke antall igangsettelser av nye boligprosjekter. Eiendom har stor aktivitet og mange prosjekter under oppføring. Dette ga gode resultater for 2018. Eiendom hadde i 2018 et resultat før skatt på MNOK 157 (64). Resultatet for året inkluderer salget av næringseiendom på Hasle i Oslo.

For både Miljø og Energi er markedet godt. Miljø hadde en omsetning i 2018 på MNOK 598 (474) og et godt resultat før skatt på MNOK 43 (27).Energi hadde en omsetning på MNOK 277 (244) og et svakt resultat før skatt på MNOK -2 (22) i 2018. Fra og med 2019 organiseres og rapporteres Energi & Miljø som ett virksomhetsområde.

Markedet for fjerning og gjenvinning av oljeplattformer er preget av sterk konkurranse og få fjerningsoppdrag med gjennomføring i 2018 og 2019. Det er i løpet av høsten kontrahert flere nye prosjekter. Offshorekampanjene for disse prosjektene kommer først til utførelse i 2020 og senere. Omsetningen for 2018 endte på MNOK 655 (664) og resultat før skatt ble MNOK -27 (49).

Det er sterk konkurranse i det svenske anleggsmarkedet Boligmarkedet er mer avventende enn i Norge. Markedet for miljøtjenester er godt også i Sverige. Sverige hadde en omsetning på MNOK 2 270 (1 611) og resultat før skatt på MNOK 113 (82). Etter kvartalets slutt har AF Gruppen inngått en endelig avtale om å kjøpe 70 prosent av aksjene i HMB Holding AB (HMB). HMB oppfører både næringsbygg og boliger i Stockholm/Mälardalen samt i Dalarna, Västmanland, Uppland og Gästrikland.

AF Gruppen har en meget solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 582 (325) i 4. kvartal og MNOK 841 (1 354) for 2018. AF Gruppen hadde per 31.12.18 netto rentebærende fordringer på MNOK 894 (1 210). Resultat per aksje for 2018 ble NOK 7,88 (6,43). Styret foreslår et utbytte på NOK 5,00 (5,00) per aksje til utbetaling 1. halvår 2019.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Tall fra underleverandørene inkluderes i skadestatistikken. H-verdien for 4. kvartal var 0,6 (1,1). For 2018 var H-verdien 0,8 (1,1).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Målsettingen er å ha et totalt sykefravær på under 3,0 %. Sykefraværet for 4. kvartal var 3,3 % (3,0 %) og for 2018 var det 3,3 % (3,0 %).

- AF Gruppens resultat for 2018 viser at vi er på god vei til å nå våre ambisjoner om lønnsom vekst og en omsetning på 20 milliarder i 2020. Vi har i 2018 hatt betydelig organisk vekst både innen Anlegg og Bygg. I tillegg legger oppkjøpet av vestlandsentreprenøren HTB i 4. kvartal, og den svenske entreprenøren HMB etter årets slutt, et godt grunnlag for strukturell vekst fremover. Med et resultat før skatt for året på MNOK 1 136 og en resultatmargin på 6,1 % er det mange medarbeidere som fortjener honnør.

Tydelige kjerneverdier, risikostyring og systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er en del av AF-kulturen. Til tross for at vi kan se tilbake på et år med lav skadefrekvens, har dødsulykken på Tvedestrand-Arendal-prosjektet i mai preget oss. Vårt ansvar er å lære av våre feil og gjennomføre tiltak som forsterker barrierene mot uønskede hendelser slik at tilsvarende ulykker ikke skjer igjen. God verdiskaping skal aldri gå på bekostning av sikkerhet og etikk i AF, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

www.afgruppen.no/investor